อุปกรณ์วัดระดับความเข้มข้นของก๊าซกลุ่มอันตรายในอากาศของสถานปฏิบัติงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มาโนชย์ พวงคาอุตสาหกรรม
2นาย สิทธิชัย จันทพิมพะอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. เผด็จ ปัญญาศุภโชติอุตสาหกรรม
4นาย ประยง น้อยหน่าอุตสาหกรรม
5นาย มานิต ก๋าแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤษดา ศักดีปวส.
2นาย ภูตะวัน ยอดเกิดปวส.
3นาย ทินกร รักสอนจิตปวส.
4นาย สุชัจจ์ ปิติพรชัยปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัญหาการรั่วไหลของแอมโมเนีย และก๊าซอันตรายประเภทต่าง ๆ มีผลต่อมนุษย์ และสัตย์ ซึ่งกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากรวมถึงก่ออันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จากปัญหาที่ค้นพบผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะทำการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับปริมาณก๊าซอันตรายในอากาศของสถานที่ปฏิบัติงาน เช่น แอมโมเนีย คาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทน โดยให้มีการแสดงผลปริมาณค่า .ppm บนระบบคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และมีการแจ้งเตือนเมื่อเกิดปริมาณการรั่วไหลของกลุ่มก๊าซอันตราย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ตรวจจับปริมาณก๊าซอันตรายในอากาศของสถานที่ปฏิบัติงาน เช่น แอมโมเนีย คาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทน
2. แสดงค่าความเข้มข้นของก๊าซ NH3 Co CH4 ด้วยจอ LCD
3. มีการแสดงผลปริมาณค่า .ppm บนระบบคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
4. มีการแจ้งเตือนเมื่อเกิดปริมาณการรั่วไหลของกลุ่มก๊าซอันตราย ด้วยระบบเสียงและแสง
1 .ได้ชุดอุปกรณ์วัดระดับความเข้มข้นของก๊าซกลุ่มอันตรายในอากาศของสถานที่ปฏิบัติงาน
2. มีชุดอุปกรณ์วัดระดับความเข้มข้นของก๊าซกลุ่มอันตรายในอากาศของสถานที่ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ