ชุดควบคุมระบบประตูหนีไฟอัจฉริยะ

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ประตูหนีไฟสำหรับอาคาร จุดประสงค์ในการติดตั้งเพื่อใช้เป็นช่องทางสำหรับหนีออกจากอาคาร เมื่อเกิดอัคคีภัยหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่าง ๆ ภายในอาคาร โดยประตูหนีไฟหรือ (Panic Door)หลักการออกแบบระบบประตูหนีไฟที่ได้มาตรฐานที่เน้นความปลอดภัย โดยพัฒนาระบบประตูหนีไฟแบบอัจฉริยะเพิ่มเติมจากระบบที่มีอยู่แล้ว โดยนำหลักการทำงานแบบอัตโนมัติ ด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ มีอุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจสอบปริมาณของกลุ่มควัน หรือ ปริมาณของก๊าซ หากควันสูงกว่ามาตรฐาน ระบบจะสั่งงานไปยังชุดสวิตซ์ควบคุมเปิดประตูอัตโนมัติ พร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนเมื่อเกิดไฟไหม้ โดยจะเป็นอุปกรณ์ที่ประกอบร่วมกับประตูหนีไฟอันเดิมที่มีอยู่ในอาคาร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 เป็นระบบทำงานแบบอัตโนมัติ ผ่านระบบการประมวลผลด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
2. มีอุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจสอบปริมาณของกลุ่มควัน หรือ ปริมาณของก๊าซ ที่มีปริมาณสูงกว่ามาตรฐาน
3 .มีระบบสั่งงานไปยังชุดสวิตซ์ควบคุมการเปิดแบบอัตโนมัติและแจ้งเตือนเมื่อเกิดไฟไหม้
4. โดยจะเป็นอุปกรณ์ที่ประกอบร่วมกับประตูหนีไฟอันเดิมที่มีอยู่ในอาคาร
1.มีชุดควบคุมประตูหนีไฟแบบอัจฉริยะที่มีการทำงานแบบอัตโนมัติ
2.ได้ชุดควบคุมประตูหนีไฟแบบอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประยูร ข่าทิพย์พาทีอุตสาหกรรม
2นาย มานพ ศรีนารางอุตสาหกรรม
3นาย มานิต ก๋าแก้วอุตสาหกรรม
4ว่าที่ ร.ต. วีระ รักอยู่อุตสาหกรรม
5ว่าที่ ร.ต. หญิง ชวลิต ทองศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วรรณพ คุ้มตาดโตนปวส.
2นาย ปภากร อินสุวัตรปวส.
3นาย ธีรเดช บุญปันปวส.
4นาย เกริกพล จีนคำตุ้ยปวส.