พัดลมระบายอากาศเตือนภัยผ่าน Line

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์พัดลมระบายอากาศเตือนภัยผ่านไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดสั่งงานพัดลมระบายอากาศเตือนภัยผ่านไลน์ และเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของชุดสั่งงานพัดลมระบายอากาศเตือนภัยผ่านไลน์ โดยมีการทดสอบระยะเวลาการทำงานชุดสั่งงานพัดลมระบายอากาศเตือนภัยผ่านไลน์ และมีการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง คือ คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกต่อการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ( x = 4.50)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

พัดลมระบายอากาศเตือนภัยผ่านไลน์
สามารถตรวจจับควันและก๊าซ พร้อมแจ้งเตือนไปยังผู้พักอาศัย ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ให้ผู้พักอาศัยทราบและตรวจสอบได้ทันทีเมื่อมีการแจ้งเตือน ป้องกันการเกิดอัคคีภัยและลดมลพิษทางอากาศที่สะสมในที่พักอาศัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีรพัฒน์ มิ่งภูษาอุตสาหกรรม
2นางสาว อริสยาภรณ์ เชียงไตรสามัญ
3นาย ณรงค์เดช คุ้มฉายอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐชา พรมโชติปวช.
2นางสาว อุบลรัตน์ คำลอยปวช.
3นาย สิทธิโชติ คำเผือกปวช.
4นาย เดชา บางยิ้มปวช.
5นาย นพรักษ์ วงศ์อาสาปวช.
6นาย ก้องภพ การุญบริรักษ์ปวช.
7นาย เจษฎา อิ้มทับปวช.
8นาย ทราเทพ ทองเดชปวช.
9นาย อาทิตย์ บุญครองปวช.
10นาย ศราวุธ ศรีลครปวช.