ถังผลิตปุ๋ยและเชื้อเพลิงชีวภาพในครัวเรือน

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการเกษตรได้ใช้สารเคมีจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาจากสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตรส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ดังนั้นผูวิจัยจึงคิดแก้ปัญหาโดยการสร้างถังหมักปุ๋ยจากขยะในครัวเรือน และผลจากการหมักปุ๋ยทำให้เกิดแก๊สชีวภาพ ทำให้ได้เชื้อเพลิงที่ใช้ในครัวเรือน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ใช้หมักปุ๋ยชีวภาพจากขยะในครัวเรือน
2..ใช้หมักแก๊สชีวภาพจากขยะในครัวเรือน
1.ได้ปุ๋ยชีวภาพ
2.ได้แก๊สชีวภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อุดมศักดิ์ พยัคฆเดชอุตสาหกรรม
2นาย เจริญ ทองหาญอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนากร เข็มมาปวส.
2นาย ธนโชติ เฮ้าปานปวส.
3นาย กลวัชร พันธ์ไพบูลย์ปวส.
4นาย ธีรเมธ ทองจันทร์ปวส.