ระบบ DVE นิเทศการฝึกงานออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ (1) เพื่อพัฒนาระบบ DVE (2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ DVE (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาฝึกงานกับการใช้งานระบบ DVE (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ DVE คณะผู้วิจัยได้พัฒนาระบบ DVE นิเทศการฝึกงานออนไลน์ ได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) ได้แก่กลุ่มที่ 1 คือ นักเรียนนักศึกษาที่ออกฝึกงาน แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 คนกลุ่มที่ 2 คือ ครูผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฝึกงาน คือ ครูฝึกสถานประกอบการ ครูประสานการฝึกงาน (Admin) ครูนิเทศ ครูสัมมนา ครูประจำรายวิชา จำนวน 20 คน ผลการวิจัย พบว่า (1) ผลประสิทธิภาพระบบ DVE นิเทศการฝึกงานออนไลน์ ผ่านทุกหัวข้อการทดสอบระบบ (2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ DVE นิเทศการฝึกงานออนไลน์ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด (3) ความพึงพอใจของครูที่เกี่ยวข้องกับระบบ DVE นิเทศการฝึกงานออนไลน์ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการติดตาม กำกับ ดูแล ให้คำที่ปรึกษาในกระบวนการนิเทศการฝึกงาน ประเมินผลการฝึกงานเชิงประจักษ์สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง คำนวณผลการเรียนสอดคล้องกับกระบวนการวัดและประเมินผลตามรูปแบบของระบบทวิภาคี บันทึกข้อมูลการฝึกงานรูปแบบออนไลน์ตามรูปเล่มรายการฝึกงาน ผู้ปกครอง ครูผู้ควบคุมการฝึกงานติดตามการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษาได้ตลอดเวลา
ลดเวลา กระบวนการประเมินผลการเรียน เอกสาร ภาระครูผู้ควบคุมการฝึกงาน ปัญหาการฝึกงาน เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการติดตาม กำกับ ดูแล ให้คำที่ปรึกษาในกระบวนการนิเทศการฝึกงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย แดงต้อย คนธรรพ์อุตสาหกรรม
2นาย กฤษณะ ร่องแก้วอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. ธีระพงศ์ วงค์ตวันอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูรินท์ ปรีชาปวช.
2นาย พิชญะ ชาตะโชติปวช.
3นาย ธนพล อุดมภาคสกุลปวช.
4นาย พันธกานต์ วันดีปวช.
5นาย ธนาณุวรางค์ คำมูลปวช.
6นาย ภาณุพงศ์ เหมืองจาปวช.
7นางสาว กนิษฐา ทองคำปวส.
8นางสาว พัชราภรณ์ อินถาปวส.