ระบบ DVE นิเทศการฝึกงานออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศการฝึกงานออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น การนิเทศการฝึกงานออนไลน์เพื่อให้ผู้ที่ใช้สามารถติดตามและรายงานผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วรวมไปถึงลดความซ้ำซ้อนในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูล บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน สามารถตรวจสอบได้ผ่านทางแอพพลิเคชั่น จากการทดสอบพบว่าผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ถูกต้องเมื่อนำไปใช้งานและแอพพลิเคชั่นสามารถแสดงข้อมูลต่างๆได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้งานระบบ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลดเวลา ลดกระบวนการประเมินผลการเรียน ลดเอกสาร ลดภาระครูผู้ควบคุมการฝึกงาน ลดปัญหาการฝึกงาน เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการติดตาม กำกับ ดูแล ให้คำที่ปรึกษาในกระบวนการนิเทศการฝึกงาน
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการติดตาม กำกับ ดูแล ให้คำที่ปรึกษาในกระบวนการนิเทศการฝึกงาน ประเมินผลการฝึกงานเชิงประจักษ์สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง คำนวณผลการเรียนสอดคล้องกับกระบวนการวัดและประเมินผลตามรูปแบบของระบบทวิภาคี บันทึกข้อมูลการฝึกงานรูปแบบออนไลน์ตามรูปเล่มรายการฝึกงาน ผู้ปกครอง ครูผู้ควบคุมการฝึกงานติดตามการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษาได้ตลอดเวลา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย แดงต้อย คนธรรพ์อุตสาหกรรม
2นาย กฤษณะ ร่องแก้วอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. ธีระพงศ์ วงค์ตวันอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูรินท์ ปรีชาปวช.
2นาย พิชญะ ชาตะโชติปวช.
3นาย ธนพล อุดมภาคสกุลปวช.
4นาย พันธกานต์ วันดีปวช.
5นาย ธนาณุวรางค์ คำมูลปวช.
6นาย ภาณุพงศ์ เหมืองจาปวช.
7นางสาว กนิษฐา ทองคำปวส.
8นางสาว พัชราภรณ์ อินถาปวส.