เว็บแอปพลิเคชันระบบบันทึกและตรวจสอบรายงานการอบรม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนุพงค์ คงสระพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ณัฐกานต์ กัณโสภณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ญาณ์นัฐกานต์ อุตธรรมใจปวช.
2นาย กฤษณพงศ์ นรจีนปวช.
3นาย น่าน สุทธหลวงปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

โครงการนี้เป็นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบบันทึกและตรวจสอบรายงานการอบรม มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการ ขั้นตอนการสร้างเว็บแอพพลิเคชันระบบบันทึกและตรวจสอบรายงานการอบรม 2) เพื่อสร้างเว็บแอพพลิเคชันระบบบันทึกและตรวจสอบรายงานการอบรม และ 3) เพื่อนำเว็บแอพพลิเคชันระบบบันทึกและตรวจสอบรายงานการอบรม เผยแพร่ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ โดยนำระบบไปใช้กับคณะครู และบุคลากร เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เว็บแอปพลิเคชันนี้สามารถบันทึกข้อมูลรายงานการอบรม ของคณะครูและบุคลากร ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวสดิ์ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล การนับจำนวนชั่วโมงการอบรม และ การลดการใช้งานทรัพยากรกระดาษในการเขียนรายงานการอบรม
1. มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการสร้างเว็บแอพพลิเคชันระบบบันทึกและตรวจสอบรายงานการอบรม
2. สามารถสร้างเว็บแอพพลิเคชันระบบบันทึกและตรวจสอบรายงานการอบรม
3. นำเว็บแอพพลิเคชันระบบบันทึกและตรวจสอบรายงานการอบรม เผยแพร่ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์