จักรยานออกกำลังกาย 2 in 1

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ฐิติชญา ฤทธิ์บัณฑิตย์สามัญ
2นาย กฤษณะ บุพศิริสามัญ
3นาย โกวิทย์ อุดมพันธ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อภัสรา หมายชัยปวส.
2นางสาว นัฐมล ใจยั่งยืนปวส.
3นางสาว พัชรินทร์ ซอสูงเนินปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

จากสภาวะวิกฤตทางพลังงานในปัจจุบันนับวันจะมีผลกระทบรุนแรงต่อมนุษยชาติมากขึ้น หลายหน่วยงานให้ความสำคัญในการร่วมหาหนทางแก้ไข และนอกจากปัญหาเรื่องพลังงานแล้วปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพก็สำคัญเช่นกัน ด้วยปัจจัยในการดำรงชีวิตที่เร่งรีบทั้งสถานที่และเวลา ทำให้การออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ยากและจักรยานเป็นพาหนะที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นเวลานานมาแล้ว แต่ด้วยขนาดจักรยานที่มีขนาดใหญ่ไม่สามารถพกพาไปตามสถานที่ต่างๆได้สะดวก จากปัญหาข้างต้น ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์จักรยานออกกำลังกาย 2 in 1ซึ่งมีขนาดเล็ก กะทัดรัด สามารถออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานและยังได้พลังงานไว้ใช้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จักรยานออกกำลังกาย 2 in 1 ทำงานโดยการที่เราจะแรงในการปั่นจักรยานให้เกิดเป็นแรงส่งไปที่มอเตอร์เพื่อเปลี่ยนแรงปั่นให้เป็นพลังงานกลแล้วจากนั้นจะส่งพลังงานกลที่ได้ไปในรูปของพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่เพื่อนำไปใช้งาน
1.เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการออกกำลังกายที่มีขนาดเล็ก กะทัดรัด เคลื่อนย้ายได้ง่าย
2.สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้