เตาชีวมวลพลังงานแกลบ

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ผู้จัดทำโครงงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงได้คิดหาวิธีการทำให้แกลบเหล่านี้มีประโยชน์มากขึ้น โดยวิธีการปรึกษาผู้รู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น อาจารย์ที่ปรึกษา และศึกษาจากอินเตอร์เน็ต พบว่า มีการผลิตเตาชีวมวลจากแกลบด้วยวัสดุที่หาง่ายที่มีในท้องถิ่น ข้อดีของ เตาชีวมวล คือ ฟืนหาง่าย ไฟแรง ควันน้อย เป็นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างดียิ่ง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเตาชีวมวลพลังงานแกลบ ที่สามารถใช่งานได้โดยไม่ใช้พัดลมช่วย มีขนาดเล็ก
1 ได้เตาชีวมวลพลังงานแกลบ ที่สามารถใช่งานได้โดยไม่ใช้พัดลมช่วย
2 เป็นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3 เป็นแนวทางพัฒนาเตาชีวมวลพลังงานแกลบต่อไป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปริยะ ดอกแก้วอุตสาหกรรม
2นาง ปพิชญา ขึมจันทร์สามัญ
3นาย เลิศพงศ์ คำเหมืองอุตสาหกรรม
4นาย บรรจง หมั่นขีดสามัญ
5นาง พัทธ์ธีรา ดอกแก้วลูกจ้างทั่วไป

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชินกฤต ต๊ะวิกาปวช.
2นาย วศิน สมปานปวช.
3นางสาว ศรัญญา ทองคำปวส.