ประเภท :

บทคัดย่อ

ผลการวิจัยและประดิษฐ์พานพุ่มจาก ดิน หิน เหล็กน้ำพี้ พบว่าความสวยงามของผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงที่แปลกใหม่ได้ระดับดีมาก รองลงมาคือ โครงสร้างมีความแข็งแรงคงทน เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนราคาสมเหตุสมผล การเลือกใช้วัสดุท้องถิ่น ความประณีตของผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การอนุรักษ์สืบสานหัตถศิลป์เป็นงานประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ สวยงาม เก็บรักษาไว้ใช้งานได้นาน และยังเป็นการลดต้นทุนในการผลิต อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและถ่ายทอดแก่บุคคลทั่วไป เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้วัสดุท้องถิ่น ความประณีตของผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การอนุรักษ์สืบสานหัตถศิลป์เป็นงานประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ สวยงาม เก็บรักษาไว้ใช้งานได้นาน
1. ได้ชิ้นงานจากการนำดินหินเหล็กน้ำพี้มาประดิษฐ์เป็นพานพุ่ม
2. ได้ทราบความคิดเห็นจากนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์และประชาชน ทั่วไป ที่มีต่อผลงาน
3. นำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงแก้ไขผลงาน หรือ นำมาสร้างอาชีพเสริมได้
4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับต่อยอดและพัฒนาผลงานใหม่ได้หลากหลาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุกัญญา คำบุญมาคหกรรม
2นาย วสันต์ แสงฉายคหกรรม
3นางสาว ผกามาส มากโมคหกรรม
4นาย สุพจน์ ใจน้อยคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พรหมพล ปั้นสังข์ปวช.
2นางสาว รัตนาพร มาสนปวช.
3นาย ไชยา เทพวันปวช.