แผ่นห่อไบโอพลาสติกจากเปลือกกล้วย

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ประเทศไทยมีการเพาะปลูกพืชจำนวนมาก ทำให้ประสบปัญหาปริมาณขยะพลาสติกจากภาคการเกษตร เนื่องจากการนำเอาพลาสติกมาเป็นถุงเพาะต้นกล้าหรือถุงเพาะชำนั้น เมื่อนำต้นกล้าไปปลูกลงดินถุงเพาะต้นกล้าที่ทำจากพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายในดินได้ จึงจำเป็นต้องฉีกถุงเพาะต้นกล้าออกก่อนนำต้นกล้าลงดิน ซึ่งเป็นผลทำให้รากของต้นกล้าเกิดการฉีกขาด ต้นกล้าอาจมีการเจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควร และเศษถุงเพาะต้นกล้าพลาสติกยังเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม พลาสติกที่เหลือจะเป็นขยะที่กำจัดยากและจะเกิดเป็นมลภาวะทางอากาศได้หากเรานำไปกำจัดโดยการเผา คณะวิจัยจึงมีแนวคิดในการนำเปลือกกล้วยน้ำว้ามาสกัดเซลลูโรสเพื่อใช้เป็นถุงเพาะชำ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งของการจัดการเชิงรุกเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก ลดค่าใช้จ่ายของการกำจัดขยะและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ถุงเพาะชำย่อยสลายได้ทางชีวภาพนี้ ใช้เปลือกกล้วยเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการผลิต โดยทำการปรับปรุงคุณสมบัติของเซลลูโรส และกระบวนการในขั้นตอนการผสม การผลิตถุงเพาะชำ โดยออกแบบให้ได้ถุงที่มีเนื้อเนียน เรียบ และแข็งแรง
1.ใช้วัตถุดิบที่เป็นผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งสามารถปลูกทดแทนได้ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตผลทางการเกษตร
2. สามารถนำไปใช้ทดแทนหรือแทนที่ถุงเพาะชำที่ผลิตจากพลาสติกจึงลดปริมาณขยะจากการทิ้งถุงเพาะชำได้
3. ไม่จำเป็นต้องฉีกหรือถอดถุงเพาะชำออกขณะย้ายแปลงปลูก จึงประหยัดเวลาและมีอัตราการรอดตายของต้นกล้า
4. สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้เองภายในดินกลายเป็นปุ๋ยบำรุงดิน ไม่เป็นพิษต่อพืชและสัตว์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง รักชนก โคตรพันธ์อุตสาหกรรม
2นาย กฤติเดช เปมานุลักษ์อุตสาหกรรม
3นาย จุลงกรณ์ ปัตถะเมฆอุตสาหกรรม
4นาย กัญพิพัฒน์ แก่นมาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนกฤต ดิษฐบรรจงปวส.
2นาย ศักดิ์ณรงค์ ดวงขวางปวส.
3นาย นนทวัฒน์ มังสังคำปวส.
4นาย ณัฐวุฒิ วงศ์บุรุษปวส.
5นาย จิรัฏฐ์ แก้วมณีปวส.
6นาย เอนก นารีจันทร์ปวส.