ระบบแจ้งเตือนการล้ม (บนบันได)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนากรณ์ อินทรขีนีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฏฐ์ศกร เลี้ยงสอนปวช.
2นางสาว จิณห์ธิภัค ปัญญวิพัธน์ปวช.
3นางสาว ศิรินันท์ บุญอารีย์ปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ระบบแจ้งเตือนการล้ม (บนบันได) มีการการทดสอบ 100 ครั้ง โดยผลการทดสอบคือ กระดิ่งไฟฟ้าสามารถทำงาน และระบบสามารถโทรออกได้ ร้อยละ 100 ซึ่งระบบแจ้งเตือนการล้ม (บนบันได) สามารถทำงานได้แม่นยำ และเที่ยงตรง เนื่องจากระบบใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO ในการควบคุมการทำงานกระดิ่งไฟฟ้าและการโทรออก ซึ่งในการโทรออกจะมีการส่งสัญญาณด้วยบอร์ด SIM900 เมื่อมีคนล้ม บริเวณบันได ซึ่งมีการประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา โดยปัญหาที่ใช้ มาจากงานวิจัย Designing of Falls Detection for Elderly by Using Tilt Sensor มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดังนั้น ระบบแจ้งเตือนการล้ม (บนบันได) ถูกสร้างมาเพื่อความครอบคลุม และเพิ่มเติมในสิ่งที่ยังไม่มี ในนวัตกรรมปัจจุบัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบแจ้งเตือนการล้ม (บนบันได) มีการการทดสอบ 100 ครั้ง เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดของชิ้นงาน เนื่องจากสิ่งประดิษฐ์ที่จะถูกใช้กับช่วงเวลาฉุกเฉิน ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจเกิดอันตรายได้ โดยผลการทดสอบคือ กระดิ่งไฟฟ้าสามารถทำงาน และระบบสามารถโทรออกได้ ร้อยละ 100 หรือหมายความว่า ระบบสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำ และเที่ยงตรง เนื่องจากระบบใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมการทำงานกระดิ่งไฟฟ้าและการโทรออก ซึ่งในการโทรออกจะมีการส่งสัญญาณเข้าสู่โทรศัพท์ของบุคคลที่ดูแลคนชรา เมื่อมีคนชราล้ม บริเวณบันได
- ระบบแจ้งเตือนการล้ม (บนบันได) สามารถแจ้งเตือนเมื่อคนล้มบนบันไดได้
- ระบบแจ้งเตือนการล้ม (บนบันได) สามารถทราบการล้มของคนชราได้เร็ว
- ระบบแจ้งเตือนการล้ม (บนบันได) ช่วยลดเวลาในการนำผู้บาดเจ็บบริเวณบันไดส่งโรงพยาบาล