ระบบควบคุมการปลูกพืชอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. วิทยา เจริญทัศน์อุตสาหกรรม
2นาย ชนินทร์ พบลาภอุตสาหกรรม
3นาย วันชัย ศุภธีรารักษ์อุตสาหกรรม
4นาย อิทธิพล สุขเติมอุตสาหกรรม
5นาย กฤตนันท์ สันติวงศกรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิฆเนศ ศรีพิมพ์ปวส.
2นาย ธนวัฒน์ เนาวดีปวส.
3นางสาว อทิติยา ทองทับปวส.
4นางสาว พรรณชนก ขจรวงศ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

จากสภาพปัญหาการเกษตรที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้แนวคิดที่มุ่งแสวงหาทางออกให้แก่สังคมในด้านการเกษตรได้มีทางเลือกใหม่เกิดขึ้น แต่เกษตรกรยังปฏิเสธแนวคิดการทำการเกษตรแผนใหม่ แม้ว่าเกษตรกรรมแบบเคมีจะยังคงเป็นกระแสหลักของระบบการเกษตรของประเทศไทย แต่แนวโน้มของการทำการเกษตรกรรมเช่นนี้กำลังเสื่อมโทรมลง โดยปัจจุบันเกษตรกรรมทางเลือกได้กลายเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากค่านิยมที่เปลี่ยนไป และสภาพทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบมากมายหลายประการ ขณะเดียวกันเกษตรกรรมทางเลือกก็เป็นที่สนใจของหน่วยงานรัฐ และเอกชนหลายองค์กร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 มีอุปกรณ์สำหรับประมวลผลกลาง
2 มีอุปกรณ์การตรวจสอบอุณหภูมิในโรงเรือน และความชื้นในดิน
3 ติดต่อสื่อสารกันผ่านระบบไร้สาย (WiFi)
4 สามารถควบคุม ดูแล ผ่าน Application Blynk ได้
5 มีระบบแจ้งเตือนการทำงานผ่าน LINE
6 มีการเก็บข้อมูลความเปลี่ยนแปลงเป็น Log File
1 ได้ระบบควบคุมการปลูกพืชอัตโนมัติ
2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกพืชให้ได้ผลผลิตที่ดี
3 มีความสะดวกในการตรวจสอบและควบคุมการปลูกพืช