AR Book สุขภาพดีมีเคล็ดลับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ประนอม เบิกบานพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว สุชาดา อินบัวพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ดวงจรัส เอิบอาบพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธันย์ชนก พิกุลทองปวช.
2นางสาว อรวรรณ บุญมากปวส.
3นาย ภิรมย์ เชยจันทร์ปวส.
4นางสาว วรัญญา มีฉิมปวส.
5นาย อนันต์ ขวัญตาปวส.
6นางสาว ปัณณิภา ใจเย็นปวส.
7นางสาว ปัณณพร ใจเย็นปวส.
8นางสาว วรัญญา มีฉิมปวส.
9นางสาว ประภัสสร จันทร์ผ่องปวส.
10นาย กฤษณพล จุมวรรณาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

สื่อการเรียนหนังสือ AR book สุขภาพดีมีเคล็ดลับ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษากระบวนการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีเสมือนจริง AR (Augmented Reality) โดยผ่านโปรแกรม Hp Revel และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้นปวช.1 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยที่มีต่อการใช้งาน AR Book สุขภาพดีมีเคล็ดลับ ผลการวิจัย พบว่า หนังสือ AR Book สุขภาพดีมีเคล็ดลับ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.67/86.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 80/80 และเป็นไปตามสมมุติฐานที่วางไว้ และมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = 4.45, S.D. = 0.48)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

หนังสือ AR book สุขภาพดีมีเคล็ดลับ เป็นหนังสือเสมือนจริงโดยการนำเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) มาประยุกต์ใช้ ผ่านโปรแกรมHP Revel เพื่อให้เห็นภาพ หรือวิดีโอ เหตุการณ์จริงในเรื่องนั้น อีกทั้งยังสร้างความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ประเภทสื่อหนังสือเสมือนจริง (Augmented Reality : AR) ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ น่าตื่นเต้น และผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงระหว่างการเรียนการสอน