ตู้ชาร์จไฟฟ้าสาธารณะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัจจุบันของมนุษย์มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเข้ามาเพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการให้แสงสว่าง การให้พลังงานทางกล หรือใช้ไฟฟ้าเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการทำสิ่งต่างๆ และปัจจุบันเทคโนโลยีโลกก็ได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง แต่เทคโนโลยีที่ใกล้ตัวเราที่ใช้ในการสื่อสารก็คือ โทรศัพท์และพบว่าการใช้โทรศัพท์ของคนส่วนมาก ร้อยละ 90 ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อเกิดการใช้เป็นจำนวนมาก พลังงานที่ใช้สำหรับโทรศัพท์นั้นก็มีความจำเป็นอย่างมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถเคลื่อนย้ายชิ้นงานได้ ทำงานได้ทั้งกลางวัน (ร้อยละ70) และกลางคืน (ร้อยละ30) ผลิตพลังงานด้วยแผงSola Call 40w
1. ได้ตู้ชาร์จไฟฟ้าสาธารณะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ให้ประชาชนได้ใช้ในชีวิตประจำวัน
2. ได้ผลการทดลองวิจัยการใช้งานตู้ชาร์จไฟฟ้าสาธารณะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
3. นักศึกษาได้ประยุกต์ทักษะวิชาชีพในการจัดสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. วทัญูญู แถมพยัคฆ์อุตสาหกรรม
2นาย วรากร ดอกอินทร์อุตสาหกรรม
3นาย ปราโมทย์ ประทุมโพธิ์อุตสาหกรรม
4นาย ธีรพงษ์ ท่าสะอาดอุตสาหกรรม
5นาย พงศ์พิสุทธิ์ โถปานอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธราธร คำกันยาปวส.
2นาย สิทธิพร เสือปรางค์ปวส.
3นาย อนุสรณ์ เสือปรางค์ปวส.
4นาย ปริวรรต จันทรปวส.