เว็บแอพพลิเคชั่นสารพัดช่างน่านคาเฟ่แอนด์เดลิเวอรี่ (NPC Cafe & Delivery)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กัญญานัฐ เหล่าอาภากุลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย ธวัชชัย ยนต์สุวรรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นางสาว ณัฐรุจา ธนาฟูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรพงศ์ ติ๊บหินปวช.
2นาย วัชชกร แสงเวียงปวช.
3นาย อวิรุทธิ์ คำปินปวช.
4นาย เมย์ธีร์ โพธิวังปวช.
5นางสาว ณัฐณิชา บุญมาปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบกับความนิยมที่ใช้มือถือในการใช้งานเกี่ยวแอพพลิเคชั่น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้า ยังมีระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการร้านกาแฟ ในการบริการจัดการร้านจะในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น โดยสามารถสั่งรายการอาหารและแสดงรายการอาหารทางหน้าเว็บ สรุปรายการอาหารที่สั่ง คิดเงิน และเก็บยอดรายการที่สั่ง จำนวนเงิน และระบบการจัดส่งสิ้นค้า ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสารพัดช่างน่าน คาเฟ่แอนเดลิเวอรี (NPC Café & Delivery) ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถระบุตำแหน่งของลูกค้าในการการจัดส่งสินค้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เว็บแอพพลิเคชั่นสารพัดช่างน่าน คาเฟ่ แอน เดลิเวอรี (NPC Café & Delivery) ใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ เป็นเว็บแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านขายกาแฟ
โดยมีระบบของการรับรายสั่งซื้อระบบแสดงหน้ารายการที่สั่งซื้อ ระบบคิดเงิน และจัดเก็บข้อมูลการสั่งซื้อ และระบบระบุตำแหน่งในการจัดส่งสิ้นค้าแก่ลูกค้า