รถไถไฟฟ้าลดมลภาวะประหยัดพลังงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ไพลรัตน์ สำลีอุตสาหกรรม
2นาย สราวุธ นิมานะสามัญ
3นาย ปราศรัย ขุนเพ็ชรสามัญ
4นางสาว ฉวีวรรณ มูลคลังสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อังศุชวาล ติณณุภพโภคินันท์ปวช.
2นาย ภัทรพล บัวเผียนปวช.
3นาย อาชัญ คำทิพย์ปวช.
4นาย สุภาชัย หล่าสีทาปวช.
5นาย นภัทรกรณ์ ช่างหิรัญปวช.
6นาย ธนวัฒน์ แถมยศปวส.
7นาย มงคล กมลชญาปวส.
8นาย อนุรักษ์ เกตุแก้วปวส.

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

รถไถเดินตามเป็น เครื่องจักรทุ่นแรง สำหรับการเกษตรแผนใหม่ เพราะสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว นอกจากจะใช้เตรียมดินปลูกพืชแล้ว ยังลากจูงรถพ่วงหรือเครื่องจักรกลเกษตรอื่น ๆ รถไถเดินตามในปัจจุบันจะใช้เครื่องยนต์ อาศัยพลังงานเชื้อเพลิงเพื่อทำให้เกิดพลังงานกล การใช้งานหลักของรถไถเดินตามคือการเคลื่อนที่ออกแรงไถเนื้อดิน ทางคณะผู้จัดทำนวัตกรรมจึงเห็นประโยชน์ที่นำรถไถเดินตามมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานที่ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และยังไม่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน คณะผู้จัดจึงนำระบบไฟฟ้ามาแทนที่เครื่องยนต์ แต่การใช้งานยังคงเหมือนกับเครื่องยนต์ทุกประการ เพื่อให้คุ้มค่าต่อประโยชน์ที่เกิดขึ้นสำหรับมนุษย์ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคตต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ไม่มีมลพิษทางสียง
2. ไม่มีมลพิษทางอากาศ
3. ไม่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง
4. ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
1.ใช้แทนรถไถพลังงานเชื้อเพลิง
2.ลดภาระการใช้จ่ายของชุมชน