พัฒนาเครื่องขัดตะไคร่น้ำ V2

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เครื่องขัดตะไคร่น้ำ เป็นโครงงานที่จัดทำขึ้นเพราะการเกิดตะไคร่น้ำที่พบมากในบริเวณทางเดินเท้าที่เป็นคอนกรีต มักเกิดปัญหาการลื่นล้มตะไคร่น้ำ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทามีทางเดินเท้าจำนวนมาก และช่วงฤดูฝนทำให้ทางเท้าเกิดตะไคร่น้ำเป็นจำนวนมากซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาได้ ประกอบกับ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา มี แม่บ้าน นักการ ภารโรงไม่เพียงพอที่จะทำความสะอาดทางเดินเท้าที่มีตะไคร่น้ำมาก ดังนั้น แผนกช่างกลโรงงาน จึงพัฒนาเครื่องขัดตะไคร่น้ำเพื่อผ่อนแรงในการทำความสะอาดทางเท้าที่เต็มไปด้วยตะไคร่น้ำ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องขัดตะไคร่น้ำ เป็นโครงงานที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างเครื่องขัดตะไคร่น้ำ เพราะการเกิดตะไคร่น้ำที่พบมากในบริเวณทางเดินเท้าที่เป็นคอนกรีต มักเกิดปัญหาการลื่นล้มตะไคร่น้ำ ซึ่งเป็นอันตรายและอำนวยความสะดวกในการเดินทางเท้า
1. พัฒนาเครื่องขัดตะไคร่น้ำ ให้ได้ประสิทธิภาพและคุณภาพ
2. อำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดทางเดินเท้าที่มีตะไคร่น้ำมาก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รุจิรัตน์ มานะพระอุตสาหกรรม
2นางสาว ภัทรา บุตรแสนโฮมอุตสาหกรรม
3นางสาว สุวิมล เวียงคำอุตสาหกรรม
4นาย จิตรกร หลักหาญอุตสาหกรรม
5นาย ชัยณรงค์ แดงท่าขามสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สหัสวรรษ โปร่งเมืองไพรปวช.
2นาย กฤษนะ เพชรสังหารปวช.
3นาย อนุวัฒน์ รสจันทร์ปวช.
4นาย อภิเดช ผิวทองปวช.
5นาย ณัฐพงษ์ หนองแคนปวช.
6นาย เดโชพล สีมันตะปวส.
7นาย แหวนเพชร เศษสุวรรณปวส.
8นาย ณัฐพล ทองบ่อปวส.
9นาย จิรศักดิ์ สามารถปวส.
10นาย ลิขิต ภาพูวงค์ปวส.