รองเท้า Safety Light

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบรองเท้าเพื่อสุขภาพ รองเท้า Safety Light 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองสวมใส่ รองเท้า Safety Light ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพที่ใช้สวมเดินภายในบ้าน ที่มีคุณลักษณะช่วยส่องสว่างทางเดินและกันลื่น
1. ช่วยให้มองเห็นทางเดินในเวลากลางคืน
2. ป้องกันการเดินสะดุดสิ่งต่างๆ
3. ช่วยป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยที่เกิดขึ้นภายในบ้านจากการลื่นล้ม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง บานชื่น วีระวัฒนานนท์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชนะวรรณ สังคะเฮียงปวส.
2นาย ปิยบุตร พรหมน้อยปวส.
3นาย พิริยะพล แก้วล้วนปวส.
4นาย ภัคพงศ์ เหล็กคำปวส.
5นาย สุรชาติ อยู่ทรัพย์ปวส.