เครื่องมือถอด-ประกอบโช้กอัพหน้ารถจักรยานยนต์

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

รถจักรยายนต์มีระบบรองรับน้ำหนักที่เรียกว่าโช้กทีคอยรับแรงกระแทกเวลาขับขี่บนถนน เพื่อให้เกิดความนิ่มนวนและทรงตัวได้ดีเวลาขับขี่ เมื่อใช้งานไปนานๆ โช้กอัพด้านหน้าอาจเกิดความเสียหายของซิลโช้กต้องเปลี่ยนซิลโช้กใหม่ และปัญหาของการเปลี่ยนซิลโช้กก็คือการถอดกลิ๊บลอ็อกที่คอนข้างยากสำหรับการถอด สิ่งประดิษฐ์อันนี้ก็จะช่วยให้ช่างทั้งหลายถอดแยกโช้กได้สะดวก ปลอดภัยและรวดเร็วในการทำงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การเปลี่ยนซิลน้ำมันโช๊คอัพ และอุปกรณ์ชิ้นส่วนของชุดโช๊คอัพรถจักรยายนต์ เช่น สปริงโช๊ค และยางกันฝุ่น บางรุ่นใช้แหวนล็อคหัวโช้คอัพ ทำให้การปฏิบัติงานไม่ปลอดภัยและสิ้นเปลืองเวลามากจากปัญหาเหล่านี้จึงทำให้นักศึกษามีความสนใจในการออกแบบและสร้างเครื่องมือถอด-ประกอบโช๊คอัพรถจักรยานยนต์ให้สามารถใช้ได้ด้วยความปลอดภัย และประหยัดเวลา
1.สะดวก รวดเร็ว ในการทำงาน
2. ได้ความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้น
3. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาให้แก่สถานประกอบการ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภมร พลับพลาสีอุตสาหกรรม
2นาย อิทธิพล ก้องแก่นอุตสาหกรรม
3นาย อนันต์ แสนหาญชัยอุตสาหกรรม
4นาย เฉลิมชนม์ พินิจวงษ์อุตสาหกรรม
5นางสาว ฐิตินันต์ รอบุญสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภกิจ เชิดสวรรค์ปวช.
2นาย จุลศักดิ์ กวินวนาลีปวช.
3นาย สมชาย ริมสุขปวช.