หัตถศิลป์ถิ่นพนมรุ้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฏฐพันธ์ หิรัญเรืองอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2นาง แจ่มจันทร์ เสาวโคอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3นาง สุดาทิพย์ เดชมะเริงอุตสาหกรรมสิ่งทอ
4นางสาว ชัชฎา สิทธิโสมอุตสาหกรรมสิ่งทอ
5นางสาว จิตรลดา ยศพลพิเนตพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กนกพร ทองกระจายปวช.
2นางสาว ปานชนก เสร็จประสงค์ปวช.
3นางสาว มัทนา แม้นประโคนปวช.
4นางสาว อาทิตยา โต๊ะงามปวช.
5นาย ภาคีนัย ศรีคุณปวส.
6นางสาว กรรณฑิมา ตรวจมรรคาปวส.
7นางสาว วิภาพร กำจอนปวส.
8นางสาว สุกัญญา ขันเสนปวส.

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

หัตถศิลป์ถิ่นพนมรุ้ง ได้แนวคิดที่เห็นผ้าไหมและผ้าฝ้ายเพียงแค่นำมาตัดเครื่องแต่งกายเพียงเท่านั้นจึงต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าพื้นเมืองโดยใช้รูป สถาปัตยกรรมปราสาทหินพนมรุ้งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้เทคนิคงานฝีมือ มาประกอบเป็นรูปจำลองปราสาทหินพนมรุ้ง ทั้งยังเพิ่มเทคนิคด้านเทคโนโลยีเพิ่มความโดดเด่นให้ภาพ เพื่อทีจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ รวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันและรักษากรอบรูปขณะเคลื่อนย้ายมีรูป แบบที่สวยงามโดยได้แนวคิดจากคำแนะนำของท่านคณะกรรมการเมื่อปี 2560

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-กรอบรูป กว้าง120ซม. สูง 89 ซม. หนา 13 ซม. มีกล่องเพื่อเก็บสายไฟด้านหลังเพื่อเก็บสายไฟ มีปลั๊กพร้อมสายไฟและสวิซส์เปิดปิดด้านขวามือ กรอบรูปสามารถเปิดไฟเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ในเวลากลางคืน
-กล่องบรรจุภัณฑ์ ตัวกล่องบุด้วยผ้ากำมะหยี่ มีล้อและหูจับเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
1.เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับตกแต่งเคหะสถาน ใช้เป็นของที่ระลึกเพื่อแสดงถึงเอกลักษ์ของท้องถิ่น
2.เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุท้องถิ่น
3.เป็นผลิตภัณฑืต้นแบบให้กับชุมชนหรือผู้สนใจนำไปต่อยอดได้
4.สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นและชูเอกลักษณ์ประจำแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ
5.เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ และเชิงอุตสาหกรรมต่อไป