ชุดแจ้งเตือนปิดไฟหลังล็อคประตู

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนายุทธ แก้วศักดิ์อุตสาหกรรม
2นาย รัฐพล ใบทองอุตสาหกรรม
3นาย สุขุมพณา เฮ็งทับทิมอุตสาหกรรม
4นาย วัชระ บุญหลงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กวินท์ พุทธปรางปวช.
2นาย ธีรภัทร์ คงสิบปวช.
3นาย พัชลพล ด้วงนวมปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันโลกประสบปัญหาเกี่ยวทางด้านพลังงานเป็นอย่างมาก หนึ่งในนั้นคือพลังงานไฟฟ้าซึ่งเกิดจากการที่เชื้อเพลิงที่นำมาใช้ในการผลิตลดลงแต่มีความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดทั้งปัญหาโลกร้อนและปัญหาของการขากแคลนพลังงาน ดังจะพบได้ว่าห้องทำงานต่าง ๆนั้นในช่วงเที่ยงหรือช่วงเลิกงานบางครั้งจะลืมปิดไฟแสงสว่างทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานดังกล่างโดยใช่เหตุ ดังนั้นผู้วิจัยจึงคิดค้นคิดค้นชุดแจ้งเตือนปิดไฟหลังล็อคห้องขึ้นโดยชุดแจ้งเตือนจะทำงานโดยใช้ LDR หากเปิดไฟไว้แล้วล็อคประตู ชุดแจ้งเตือนจะส่งเสียงเพื่อเตือนให้ผู้ล็อคทำการปิดไฟแสงสว่างก่อนจึงล็อคห้องได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แจ้งเตือนให้ปิดไฟก่อนล็อคห้องโดยใช้ LDR หากเปิดไฟไว้แล้วล็อคประตู ชุดแจ้งเตือนจะส่งเสียงเพื่อเตือนให้ผู้ล็อคทำการปิดไฟแสงสว่างก่อนจึงล็อคห้อง
แจ้งให้ผู้ล็อคห้องทราบว่ายังมีจุดที่ยังไม่ได้ปิดไฟแสงสว่าง