อุปกรณ์ตัดทุเรียนแบบอเนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จิรภาภรณ์ วงศ์กาญจนฉัตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ชินนโชติ บุปผาดาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ปาริชาติ สุรวิทย์อุตสาหกรรม
4นางสาว ดวงตะวัน เครื่องพาทีสามัญ
5นาง ทิพยวัลย์ เย็นเยือกสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณธภพ เหม่นแหลมปวช.
2นาย ณัฐพล ฤทธิ์ลอยปวช.
3นาย เจษฏา ดาวงษ์ปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ประเทศไทยมีกฎหมายจำกัดพื้นที่สูบบุหรี่ กำหนดให้โรงเรียนที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ 100 % เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ แต่ในการปฏิบัติเรายังพบเห็นหลากหลายผู้คนสูบบุหรี่ในโรงเรียน ส่งผลเสียต่อสุขภาพของตัวนักเรียนเองและบุคคลรอบข้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวรจึงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ ได้ขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรม จะช่วยให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปลอดภัยจากพิษภัยของบุหรี่ได้ ผู้จัดทำจึงจัดทำเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ ที่มีการนำเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เมื่อมีควันเครื่องจะแสดงไฟกระพริบในการส่งสัญญาณแจ้งเตือน
เป็นการพัฒนาเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพที่ส่งเสริมการเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่