COOLING BAG

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนุชาติ เข็มครุฑอุตสาหกรรม
2นางสาว ธิดารัตน์ ศรีบรรเทาคหกรรม
3นาง สุภลักษณ์ ประภากิตติรัตน์คหกรรม
4นาง สายสมร แคฝอยคหกรรม
5นาย อภิชาติ ชุติรัตนาผู้บริหาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วสุกิจจ์ เกตุสาครปวช.
2นาย ชนินทร์ อินทร์ขำปวช.
3นาย นพรัตน์ พูลเขตปวช.
4นาย สุทิวัส ปิติธรรมปวส.
5นาย กชนันท์ เชือนเชื้อปวส.

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เป้เก็บอุณหภูมิโดยด้านในบุด้วยฟอยล์และมีช่องสำหรับใส่ซองที่บรรจุแกลบอยู่ด้านใน และผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเป้เก็บอุณหภูมิกับกระเป๋าเก็บความเย็นคือ 1) ระยะเวลาในการเก็บความเย็นของเป้เก็บอุณหภูมิได้ 7.6 ชั่วโมง 2) เป้เก็บอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิชองวัสดุที่แช่เพิ่มขึ้น 2.2 องศา ทุก 1 ชั่วโมง 3) ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เป้เก็บอุณหภูมิพบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์เป้เก็บอุณหภูมิในภาพรวมร้อยละ 94.00 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.60

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณสมบัติของเป้เก็บอุณหภูมิสามารถเก็บความเย็นได้นาน 8 ชั่วโมง ใช้ใส่วัสดุที่ต้องการรักษาความเย็นไปในที่ๆไม่มีระบบความเย็น เช่น เก็บรักษายาบางชนิด เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และอาหารเสริมบางชนิด ลักษณะการใช้งาน ใส่ซองที่บรรจุแกลบในช่องที่อยู่ด้านในกระเป๋าให้ครบทุกช่อง บรรจุวัสดุที่ต้องการเก็บความเย็นในเป้รูดซิปปิด มีสายสำหรับสะพายหลัง 2 สาย มีน้ำหนักเบาพกพาสะดวก และถ้าไม่ได้ใช้เก็บรักษาความเย็นสามารถเป็นเป้เอนกประสงค์ได้
ใช้เก็บวัสดุที่ต้องการรักษาความเย็น สามารถใช้เป็นเป้ใส่สัมภาระต่างๆได้