อุปกรณ์คัดแยกขนาดผลมะนาว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อำนาจ นพพรพิทักษ์อุตสาหกรรม
2นาย เดชา ช้างพลายอุตสาหกรรม
3นาย ณรงค์ฤทธิ์ แหลมแก้วอุตสาหกรรม
4นาย สุขุม ผลพืชอุตสาหกรรม
5นางสาว ดาริณี สังข์สุวรรณลูกจ้างทั่วไป

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วัสนา รัวปวช.
2นาย อนุสรณ์ ฆ้องสะเทือนปวช.
3นาย รัตชสิทธิ์ ศรีริวัฒน์ปวช.
4นาย สรวิชญ์ จั่นเขียวปวช.
5นาย อภิรักษ์ แย้มดอกบัวปวช.
6นาย อนุรุธ จินดานิลปวช.
7นาย สุปัญญา บัวบุตรปวช.
8นาย สรรพวัต การะพงษ์ปวช.
9นาย นพสิทธิ์ นิ่มนวลปวช.
10นาย คุณกร ป่าตาลปวช.

วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มะนาวเป็นไม้ผลที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจ มีการเพาะปลูก แปรรูป เพิ่มมูลค่า และส่งออกซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต เกษตรกรจำนวนมากมีการเพาะปลูกมะนาวสำหรับการจำหน่ายผลมะนาว ดังนั้นจึงต้องมีการคัดแยกขนาดของผลมะนาว เพื่อให้ง่ายต่อการจัดจำหน่าย ดังนั้นจึงได้คิดสร้างอุปกรณ์คัดแยกผลมะนาวโดยใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงและต้นทุนต่ำกว่าการซื้อเครื่องคัดแยกขนาดผลมะนาวซื้อตามท้องตลาด เพื่อให้การคัดแยกขนาดผลมะนาวในปริมาณมาก ๆในระยะเวลาอันสั้นที่รวดเร็ว ผู้จัดจึงทำขึ้นมา เพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์คัดแยกขนาดผลมะนาว ในแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 5 ครั้ง ใช้ลูกมะนาว 2 กิโลกรัม สรุปผลการทดลองของอุปกรณ์คัดแยกขนาดผลมะนาว ในแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 5 ครั้ง จากการทดลองพบว่า ครั้งที่ 1 ใช้เวลา 3.31 นาที ครั้งที่ 2 ใช้เวลา 3.03 นาที ครั้งที่ 3 ใช้เวลา 3.28 นาที ครั้งที่ 4 ใช้เวลา 3.20 นาที ครั้งที่ 3 ใช้เวลา 3.25 นาที คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม 3.21 นาที
เพื่อคัดแยกขนาดผลมะนาวแทนการใช้มือคัดแยกขนาดผลมะนาว