มะรุมน้ำใส

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อารียา เลนตะขบสามัญ
2นางสาว จิตราพร มงคลเดชสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพงศ์ เจริญรัตน์ปวช.
2นางสาว ชยกร ฉิมใหญ่ปวช.
3นาย กิตติธัช สร้อยปานปวส.
4นางสาว จุไรรัตน์ ชื่นใจปวส.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

สารสกัดมะรุมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตกตะกอนอนุภาคแขวนลอยในน้ำ ได้คิดค้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ในสถานศึกษา , เพื่อศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากมะรุมในการเร่งการตกตะกอนอนุภาคแขวนลอยในน้ำ และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสารสกัดธรรมชาติ จากการทดลองนำเมล็ดมะรุม และ เมล็ดขนุน มาทดสอบหาสารเร่งตกตะกอนสารแขวนลอยในน้ำ พบว่า สารสกัดจากเมล็ดมะรุมรวมกับสารละลายคลอรีน 2 เปอร์เซ็นสามารถเร่งการตกตะกอนสารแขวนลอยในน้ำได้ดีที่สุด จากผลการทดสอบความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ปรากฏว่าสารสกัดจากเมล็ดมะรุมได้รับความพึงพอใจมากกว่าโดยมีคะแนนระดับความพึงพอใจอยู่ที4.36 อยู่ในระดับดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สารสกัดมะรุมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตกตะกอนอนุภาคแขวนลอยในน้ำ ได้คิดค้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ในสถานศึกษา , เพื่อศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากมะรุมในการเร่งการตกตะกอนอนุภาคแขวนลอยในน้ำ และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทย
ไม่ทำให้เกิดหินปูนอุดตันท่อระบาย ปรับสภาพน้ำใช้ให้พร้อมกับการใช้อุปโภค