อุปกรณ์ย่อยสลายก้นบุหรี่ 4.0

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ขึ้นเนื่องจากคณะผู้จัดทำมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่จะทิ้งก้นบุหรี่ไม่เป็นที่ ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงประดิษฐ์อุปกรณ์ย่อยสลายก้นบุหรี่ 4.0 ขึ้น เพื่อลดปัญหาขยะก้นบุหรี่และเพิ่มประสิทธิภาพให้การดำเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้นโดยคณะผู้จัดทำได้กำหนดวัตถุประสงค์ 1. เพื่อย่อยสลายก้นบุหรี่ 4.0 2. เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ย่อยสลายก้นบุหรี่ 4.0 3. เพื่อหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ย่อยสลายก้นบุหรี่4.0 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอาชีวอนามั 5. เพื่อเป็นอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับการย่อยสลายก้นบุหรี่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ย่อยสลายก้นบุหรี่ 4.0
1. สามารถย่อยสลายก้นบุหรี่ได้จริง
2. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา มีผลงานการประดิษฐ์อุปกรณ์ย่อยสลายก้น บุหรี่ 4.0
3. มีการพัฒนาการคิดและแก้ปัญหาในการประดิษฐ์อุปกรณ์ย่อยสลายก้นบุหรี่ 4.0 ให้ใช้งานได้จริง และมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บัญชา จันทร์ดาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1Mr. Anuwat nabutbunปวส.
2Mr. Veerapath Sareepปวส.