การออกแบบดีไซน์ชุดแฟชั่นจากผ้าฝ้าย

วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันสภาพตลาดมีการแข่งขันสูงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดจำนวนมาก ส่งผลให้วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สั้นลง ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะสามารถอยู่รอดได้ในตลาดจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความใหม่ แตกต่าง และเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องตรงกับลักษณะความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอในการใส่เสื้อผ้าแฟชั่นไทยเป็นที่นิยมในวัยรุ่นเป็นจำนวนมากซึ่งเครื่องนุ่งห่มมีการออกแบบที่หลากหลายเพื่อเป็นที่ต้องการของผู้อุปโภค มีรสนิยมที่แตกต่างทั้งทางด้านรูปแบบดีไซน์ ความสวยงาม สีสัน รวมถึงชนิดรูปแบบของเครื่องนุ่งห่มขึ้นอยู่กับวัตถุดิบของแต่ละภูมิภาค การออกแบบชุดแฟชั่นจากผ้าฝ้าย เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการด้านความคิดและการสร้างสรรค์สามารถต่อยอดพัฒนาให้เป็นธุรกิจในครัวเรือนได้อย่างดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นนวัตกรรมที่มีการออกแบบที่โด่นเด่น และทันสมัยสามารถประยุกต์รูปแบบ เอกลักษณ์ ในมีความทัน สมัย ทันเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาทักษะในรูปแบบธุรกิจเป็นผู้ประกอบการได้ดี
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการด้านความคิดในการออกแบบดีไซน์ชุดแฟชั่นจากผ้าฝ้าย ส่งเสริมการขายชุดแฟชั่นจากผ้าฝ้าย เพื่อสร้างการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม SME Small and Medium Enterprise

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปาริชาติ สุรวิทย์สามัญ
2นาย ปรวัฒน์ พรสมจิตร์กุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ดวงตะวัน เครื่องพาทีอุตสาหกรรม
4นาย ชินนโชติ บุปผาดาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง ทิพยวัลย์ เย็นเยือกสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ภาวินี ทีทาปวช.
2นางสาว ศิริวรรณ ธรรมพุมาปวส.