เครื่องอัดผักตบชวา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการประดิษฐ์ชุดควบคุมระบบน้ำสำหรับการปลูกพืชไร่ดินขนาดครัวเรือน และประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จากการศึกษาโดยบุคลากรซึ่งเป็นครูและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกจำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.60 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดซ้ำกัน 2 รายการตามลำดับ ได้แก่ ชุดควบคุมระบบน้ำสำหรับการปลูกพืชไร้ดินภายในรัวเรือนนี้มีความน่าสนใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ค่าเฉลี่ย 4.80 ชุดควบคุมระบบน้ำสำหรับการปลูกพืชไร้ดินภายในรัวเรือนนี้มีความทันสมัย และใช้งานได้ง่ายค่าเฉลี่ย 4.80 สำหรับการปลูกพืชไร่ดินขนาดครัวเรือนใช้ไฟน้อยกว่าการไม่ใช้ชุดควบคุมระบบน้ำสำหรับการปลูกพืชไร่ดินขนาดครัวเรือนในอัตรา ประมาณ 60บาท ต่อเดือน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นชุดควบคุมระบบไหลเวียนน้ำเพื่อใช้ในการปลูกผักแบบไร้ดิน โดยสามารถรายงานการทำงานผ่านแอพลิเคชั่น Line หรือตั้งค่าการทำงานผ่านหน้าเว็บเบราวเซอร์
ใช้ควบคุมระบบน้ำสำหรับชุดปลูกผักแบบแบบไร้ดิน และ สามารถแจ้งเตือนเมื่อการทำงานของระบบเกิดปัญหา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธวัตชัย วิมลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย บุญหลง ขำบางโพธิ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นางสาว อภิรดี บุญเกิดกูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นาย วชิรบดินทร์ ศุภธีรารักษ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ประวิตร ชะอุ้มปวส.
2นาย วรธวัช นามสอนปวส.
3นางสาว เจนจิรา ชุมพลปวส.
4นาย ธำมรงค์ ภู่นิ่มปวส.
5นาย มนตรี ศรีอ่อนนุชปวส.
6นาย ภาคิน บุญด้วงปวส.
7นางสาว กัลยกร อิ่มสายปวส.
8นางสาว ชลดา สุชัยยะปวส.