เครื่องยนต์เล็กดีเซล ควบคุมการทำงานด้วยสมาร์ทโฟน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีรพงศ์ จันทร์เพ็งอุตสาหกรรม
2นาย มานพ ชูยิ้มอุตสาหกรรม
3นาย วรสันต์ ชื่นชมอุตสาหกรรม
4นาย มานู มาเจริญอุตสาหกรรม
5นาย สาคร จารุภาพอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนพล วงศ์อินอยู่ปวช.
2นาย ณัฐพงษ์ อุ่นดอยปวช.
3นาย ชาคร บดีรัฐปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เครื่องยนต์เล็กดีเซล จะใช้ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ด้วยสมาร์ทโฟน ได้มีการคิดค้นหาระบบสั่งการ ให้เครื่องยนต์ทำงานตามที่ต้องการเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ซึ่งการนำระบบควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์นี้ จะช่วยให้ผู้ใช้ เช่น ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ สามารถใช้เครื่องยนต์เล็กดีเซลได้ง่ายกว่าเดิม โดยใช้เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ามาช่วยควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์เล็กดีเซล ผ่านแอปพลิเคชั่น ที่ถูกเขียนขึ้นมาใช้บนสมาร์ทโฟน แฟลตฟอร์ม Android โดยผ่านการเชื่อมต่อ ระหว่างชุดอุปกรณ์กับสมาร์ทโฟน เชื่อมต่อกับบูลทูธ และสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์เล็กดีเซลได้ระยะไกล

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถนำเครื่องยนต์เล็กดีเซลควบคุมการทำงานด้วยสมาร์ทโฟน ไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งานได้
1. สามารถควบคุมการทำงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ได้ในระยะไกล
2. สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมได้
3. ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล