LD Kids Math (แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กแอลดี)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อุไลพร แก้วผลึกพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ทิพกฤตา อินไชยสามัญ
3นางสาว ศศิวิมล พูลพันธ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชนาธิป คุ้มเขตปวช.
2นาย ปวริศร์ มีทรัพย์ปวช.
3นางสาว พรกมล รานุรักษ์ปวช.
4นางสาว เจนจิรา สีดาจันทร์ปวช.
5นาย ธนพล จิ๋วมาปวช.
6นางสาว นริศรา เสือคุ้มปวช.
7นางสาว วริศรา ศรีพูลปวช.
8นางสาว ปณิตา ยศสมบัติปวช.
9นางสาว ตรงกมล พรรณขามปวช.
10นาย ภูรินทร์ ทองโพธิ์งามปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เด็กแอลดี หรือเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ ในประเทศไทยพบได้ประมาณร้อยละ 5-6 เป็นกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบรายบุคคลร่วมกับการใช้เทคนิควิธีในการสอนต่างๆ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพไปพร้อมๆ กับเด็กอื่นๆ ในวัยเดียวกัน ความสามารถในการเรียนของเด็กแอลดีจะตํ่ากว่าเด็กคนอื่นในวัยเดียวกัน 2 ระดับชั้นเรียน ดังนั้นผู้จัดทำจึงคิดพัฒนา LD Kids Math (แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กแอลดี) ขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกในการเรียนรู้ของเด็กแอลดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

LD Kids Math (แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กแอลดี) เป็นแอพพลิเคชั้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พัฒนาขึ้นมาเพื่อเด็กแอลดี ซึ่งมีความบกพร่องด้านคณิตศาสตร์ ไม่เข้าใจลำดับตัวเลข มีปัญหาความเข้าใจพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การบวก การลบ โดยมีการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นจากการศึกษา รูปแบบการเรียนการสอนและเทคนิคเฉพาะในการสอนเด็กแอลดี
LD Kids Math (แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กแอลดี) เป็นทางเลือกในการเรียนรู้ของเด็กแอลดี