เว็บไซต์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ระบบ 2 ภาษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธารา ธนามีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย จิรพงษ์ ประวันนาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย อำนวย สือพัฒธิมาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย วัลลภ ปั้นเพ็งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย มานพ ฉิมมาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธณวัฒน์ ยอดนิลปวช.
2นางสาว สุวนันท์ กาบแก้วปวช.
3นางสาว ศรสวรรค์ จำปางามปวช.
4นาย อิทธิ เฟื่องไพบูลย์ปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ระบบ 2 ภาษา 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ระบบ 2 ภาษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จำนวน 30 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับผู้ใช้งาน ค่าสถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึกษาพบว่า การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.30 และ SD = 0.62) ดังนั้นสามารถสรุปได้เว็บไซต์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ระบบ 2 ภาษา สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เว็บไซต์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ที่สามารถแสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สามารถประชาสัมพันธ์แผนกฯได้ทั่วโลก