Learning Disabilities Screening (แอพพลิเคชั่นคัดกรองผู้บกพร่องทางการเรียนรู้)

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

จากสภาพปัญหาของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งมาศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา พบว่ามีผู้เรียนส่วนหนึ่งซึ่งเป็นผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เลือกเรียนต่อในสายอาชีวศึกษา และจะต้องใช้ชีวิตประจำวันและการเรียนรู้ส่วนใหญ่แบบผู้เรียนปกติ ที่ส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ช้ากว่าปกติ และไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันตามที่ครูผู้สอนกำหนดคณะผู้จัดทำจึงเห็นความสำคัญของการคัดกรองดังกล่าว จึงคิดประยุคใช้เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือมาช่วยในการคัดกรองผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แอพพลิเคชั่นคัดกรองผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับอาชีวศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยคัดกรองผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ขั้นพื้นฐานทั้ง 3 ด้าน (3R) ได้แก่ ด้านการอ่าน(Reading), ด้านการเขียน(Writing), ด้านการคำนวณ(Arithmetic)
เป็นเครื่องมือช่วยคัดกรองผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถประเมินเบื้องต้นว่าผู้บกพร่องฯควรได้รับการส่งเสริมในการเรียนด้านใดเป็นพิเศษ ได้แก่ ด้านการอ่าน ด้านการเขียน ด้านการคำนวณ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธวัชชัย เหลือหลายพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว จิดาภา มะลิเสือสามัญ
3นาย ธนะชัย หงษ์ลอยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง กมลทิพย์ ย้อยเสริฐสุทธิ์สามัญ
5นาย พุทธิศักดิ์ อุดมเศรษฐ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธัญวุฒิ สะอาดแก้วปวช.
2นาย นวพล อินทร์ศรีปวช.
3นาย ธีรภัทร ดีเสริมปวช.
4นาย อานันต์ อัฐมาลาปวช.
5นางสาว มาริษา แซ่โล้วปวช.
6นาย คมกฤษ สาบุดดาปวช.
7นาย ไพศาล ทบศรีปวส.
8นางสาว ณัฐกุล รัมณีย์ปวส.
9นาย ธิวานนท์ นามะบุตรปวส.
10นาย ชัยวัฒน์ อัศจรรย์ปวส.