ชา Arabica

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พรณ์ศริญญา บุญมีจิวพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สุชาดา โพธิ์พลอุตสาหกรรม
3นาย มนตรี มุ่นเชยอุตสาหกรรม
4นาย อัคเดช คำป้อพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ฐิตาพร บัวประทุมปวช.
2นางสาว วรรณพร ทิมแอปวส.
3นางสาว โสรยา อิสสระปวส.
4นางสาว อภิญญา บุญภักดีปวส.

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ชา เป็นเครื่องดิ่มสีใสหอมกรุ่น ช่วยปลอบประโลมจิตใจและสุขภาพที่เหนื่อยล้า ของทุกคน โดยทั่วไปชาได้มาจากการนำใบไม้ต่าง ๆ มาตากแห้งหรืออบ นอกจากนี้ก็ยังมีชาดอกไม้แต่ไม่มีการนำเปลือกกาแฟผสมกับใบเตยมาทำเป็นชาดื่ม เหมือนการประดิษฐ์นี้ วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาทัศนะของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อ ชา Arabica 2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนะของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยจังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อ ชา Arabica จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่เรียน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ผู้ปลูกกาแฟ ในหมู่บ้านร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
1. ได้ผลิตภัณฑ์ที่แปลกในชุมชน
2. เป็นแนวทางในการนำเปลือกกาแฟมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชน
3. เพื่อเพิ่มคุณค่าในผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
4. เป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค