เครื่องควบคุมไฟฟ้าด้วยเสียงผ่าน smart phone

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มานะชัย ทีกว้างสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิทวัส บุญทองปวช.
2นาย ธนวันต์ พลประถมปวช.

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาการทำงานเครื่องควบคุมไฟฟ้าด้วยเสียงผ่าน smart phone 2. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมไฟฟ้าด้วยเสียงผ่าน smart phone 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในใช้เครื่องควบคุมไฟฟ้าด้วยเสียงผ่าน smart phoneได้ดียิ่งขึ้น 4. เพื่อทดสอบและใช้งานเครื่องควบคุมไฟฟ้าด้วยเสียงผ่าน smart phone 5. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อเครื่องควบคุมไฟฟ้าด้วยเสียงผ่าน smart phone

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การออกแบบและการสร้างเครื่องเครื่องควบคุมไฟฟ้าด้วยเสียงผ่าน smart phon
พบว่า มีขนาดความกว้าง X ความยาว X ความสูง = 79 X 90 X 136 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 550 กรัม ระบบการทำงานของเครื่องใช้ NodeMCUESP8266 จำนวน 1 ตัว เป็นตัวเชื่อมต่อกับโทรจำนวน
-นำไปใช้งานกับกลุ่มคน คือ ครูนักเรียนและประชาชนทั่วไป
-นำไปใช้งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิคถ์
-ระยะเวลาในการนำไปใช้งาน คือ ระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม
-วิธีการในการแก้ไขข้อบกพร่อง คือ ปิดแล้วรอ1นาทีแล้วเปิดไหม่