โรงเรือนสาธิตการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ (Vegetable control demonstration by LED)

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การออกแบบการเชื่อมต่อของระบบ และออกแบบระบบการทำงานนั้น จะยึดหลักการควบคุมปัจจัยการเจริญเติบโตของผักเป็นหลัก เพราะการออกแบบระบบมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการเจริญเติบโตของผัก เช่น ปัจจัยการสังเคราะห์ด้วยแสง อุณหภูมิที่เหมาะสม เป็นต้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยใช้แสงเทียมแทนแสงจากดวงอาทิตย์ได้
2. เพื่อทดสอบความแตกต่างการเจริญเติบโต
3. เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โปนิกส์ให้มากขึ้น
1. สามารถนำไปใช้ในการปลูกเพื่อรับประทาน และนำไปใช้ในการทดลองทางเกษตรได้
2. ได้ทราบความแตกต่างการเจริญเติบโตของผักของแสงที่ต่างกัน 2 ชุด
3. ได้ผลผลิตที่ได้ออกมาไร้สารเคมี
4. ได้โรงเรือนสาธิตการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติจำนวน 1 เครื่อง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิษณุ เพ็งเลิกอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรุณี แผลงเดชปวช.
2นางสาว สุจิพร ศรีกันหาปวช.
3นางสาว ชลธิชา สมนามปวช.
4นาย ณภัทร มูลลีปวช.