ประเภท :

บทคัดย่อ

The researchers found that the jasmine flowers have a high price, rare and fast bloom so, they are study on how to prevent ethylene synthesis in jasmine by processing the ethylene absorbent paper from leaves containing 1% potassium permanganate 1% calcium carbonate and 0.1% charcoal powder. After, research found that the jasmine does not bloom, petals and the fragrance of jasmine. The results of the study on the satisfaction of users of ethylene absorbent paper products. It was found that the overall level was very satisfactory. Mean values were 4.32 and S.D. = 0.58, which corresponded to the set objectives and hypothesis

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

Help to extend the shelf life of jasmine
1. Paper products that absorb ethylene from leaves can inhibit the synthesis of ethylene.
2. Knowledge transfer to the community.
3. Product is not toxic to the environment and does not affect the smell of jasmine.
4. Transportation safe.

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วนิดา ครุฑธานุชาติสามัญ
2นางสาว วชิราพร แกล้วการไถสามัญ
3นางสาว วัชรา จันทาสีสามัญ
4นาง สุจิตรา บุญนาสามัญ
5นาย พงศกร วงศ์ไทยสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภาคิน เชนนอกปวช.
2นางสาว ชุลิตา จันทร์นฤกุลปวช.
3นางสาว อนงลักษณ์ จันทะวงษ์ปวช.
4นางสาว อัจฉริยาพร คำอ่อนปวช.