เครื่องกะเทาะถั่วเขียว

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงการ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเครื่องเครื่องกะเทาะถั่วเขียว 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ เครื่องกะเทาะถั่วเขียว 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องกะเทาะถั่วเขียว ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องกะเทาะถั่วเขียวทำงานโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับไปหมุนชุดตีฝักถั่วเขียวให้เมล็ดหลุดออกมาจากฝัก ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.65 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องกะเทาะถั่วเขียว เป็นเครื่องที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ขับเคลื่อนชุดตีฝักถั่วเขียว ให้เมล็ดถั่วเขียวหลุดออกมาจากฝัก และเมล็ดถั่วเขียวที่ถูกกะเทาะออกมาจะถูกแยกออกจากเปลือก ที่ถูกกะเทาะแล้วไปยังช่องทางออก
สามารถกะเทาะถั่วเขียวทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถผลิตเป็นเครื่องมือในเชิงพาณิชได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุภาภรณ์ เรืองสังข์อุตสาหกรรม
2นาง วัชรี ปิ่นทองอุตสาหกรรม
3นาย ธนชัย จันทร์ลอยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนุพงษ์ มากบุญปวช.
2นาย อภิลักษณ์ มีนัดปวช.
3นาย ปณชัย บุญญฉลองศักดิ์ปวช.
4นาย เตชทัต แก้วมาลาปวช.