เครื่องแมกเนติก เจนเนอเรเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คมสัน จันทมาสอุตสาหกรรม
2นาย เริงชัย ทำมาหมั่นอุตสาหกรรม
3นาย สุเมธ ทองสุขดีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพงษ์ สังกะสีปวช.
2นาย ชินวัตร จวงศรปวช.
3นาย วันชัย เดชปั้นปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันถือว่าไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งถือว่าเป็นการดำรงชีวิตประจำวันของคนเราไปแล้ว และไฟฟ้าที่ใช่กันในประจุบัน ก็ได้มาจากการผลิตที่แตกต่างกันไป เช่นการผลิตจากถ่านหิน น้ำมัน เป็นต้นซึงการผลิตไฟฟ้านั้นทำให้เกิดมลพิษทางธรรมชาติ และสิ้นเปลืองพลังงานมากมาย จึงมีการรณรงค์ให้มี การใช้พลังงานทดแทนกันมากขึ้น เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้คิดประดิษฐ์ เครื่องแมกเนติก เจนเนอเรเตอร์ เพื่อนำไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นมานั้นมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดประมาณการใช้เชื้อเพลิงต่าง ๆ ที่สูญเสียไปในการผลิตกระแสไฟฟ้าในปัจจุบัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องแมกเนติก เจนเนอเรเตอร์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า โดยไม่ต้องใช้พลังงานภายนอกมาช่วยเป็นต้นกำลังในการผลิตไฟฟ้า
สามารถนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนหรือใช้ทดแทนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอื่นได้ โดยไม่สิ้นเปลืองพลังงาน