ภาพพิมพ์บนอาภรณ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ภาพพิมพ์บนอาภรณ์(ศิลปะภาพพิมพ์บนเสื้อแฟชั่น)เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ประยุกต์เพิ่มเติมจากงานศิลปะธรรมดาที่มักทำบนพื้นที่ระนาบไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ คณะผู้จัดทำจึงสนใจศึกษาต่อยอดงานศิลปะเทคนิคนี้ เพื่อให้ครอบคลุมได้ประโยชน์คุณค่าทั้งทางจิตใจและร่างกาย(การใช้สอย) จึงทำผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่นพิมพ์ลายด้วยเทคนิคศิลปะภาพพิมพ์ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เสื้อผ้าแฟชั่นพิมพ์ลายด้วยเทคนิคศิลปภาพพิมพ์ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากเป็นงานทำมือชิ้น ดังนั้นเสื้อแต่ละตัวจึงมีลายที่ไม่ซ้ำกัน และมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์เมื่อใช้งาน
2.มีความสวยงามคงทนเพราะใช้ผ้าและสีคุณภาพดีในการผลิต
ใช้สวมใสเพื่อความอบอุ่นและทันสมัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปรานต์ มีมานะศิลปกรรม
2นาย เอกพล ไชยพรหมศิลปกรรม
3นาง อำพร สาระมนต์ศิลปกรรม
4นาย ประดิพัฒน์ วิสาปาศิลปกรรม
5นาย อาคม มหาดไทยคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุภารัตน์ เรืองฤทธิ์ปวช.
2นางสาว ธนพร ปัญญาสีห์ปวช.
3นาย สหรัฐ หมูแก้วเครือปวช.
4นางสาว เพชรดา สายเครือสดปวช.
5นางสาว กัญญารัตน์ บริบูรณ์ศิริกุลปวช.
6นางสาว สุกานดา จิระปวช.
7นางสาว อำภา เพชรคีรีรัฐปวช.