อุปกรณ์รดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีความมุ่งหวังว่าจะสามารถใช้อุปกรณ์นี้ในการรดน้ำต้นไม้เมื่อความชื้นต่ำกว่าค่าที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์ประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์ เครื่องควบคุมการชาร์จ แบตเตอรี่ บอร์ดควบคุม Arduino UNO R3 เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ รีเลย์ อุปกรณ์วัดความชื้น ปั้มน้ำแบบแช่ ผลการวิจัย สามารถ จ่ายน้ำให้กับต้นไม้ได้ตามวัตถุประสงค์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์รดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ มีขนาดเล็กเคลื่อนย้ายได้สะดวก ใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้เมื่อความชื่นในดินหายไป เหมาะสำหรับต้นไม้ที่ปลูกในกระถางต้นไม้ เมื่อเจ้าของไม่อยู่บ้านเป็นเวลาหลายวัน
ต้นไม้จะไม่ตายเมื่อเจ้าของไม่อยู่บ้านเป็นเวลาหลายวัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สัญญา ศรีสมุทรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย วุฒิพงศ์ พิเลิศอุตสาหกรรม
3นาย ไกรทอง วงษาอุตสาหกรรม
4นาย กัณฐวุฒิ ไชยวรรณ์อุตสาหกรรม
5นางสาว วรารัตน์ ก้อนตั้งสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จารุกิตติ์ กอบคำปวช.
2นาย จีรศักดิ์ จวงเจิมปวช.
3นางสาว ณวรากัญศ์ ชัยชมภูปวช.
4นาย เจริญชัย สมบูรณ์ปวช.
5นางสาว ณัฐธิดา มีธรรมปวช.
6นาย ธนวัฒน์ อิ่นแก้วปวช.
7นางสาว พิมพ์พิศา ลอมแก้วปวช.
8นางสาว ธนาวรรณ พรมเมืองปวช.