ถังขยะ 4.0

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

คณะผู้จัดทำเล็งเห็นปัญหาการทิ้งขยะ จึงมีความสนใจที่จะช่วยลดปัญหาการทิ้งขยะไม่ลงถังขยะ ได้คิดค้นและจัดทำถังขยะ4.0 ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยการสั่งงานผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อให้ความสะดวกกับผู้ที่ใช้งาน และสามารถทำงานได้อย่างหมดห่วง มีความทันสมัย และสามารถตอบโจทย์ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถนำไปใช้งานได้กับทุกสถานที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นถังขยะที่มีขนาดพอเหมาะ ไม่หนักจนเกินไปสามารถเคลื่อนที่ได้ผ่านทางสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อบลูธูท ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดี สามารถใช้งานได้จริง
1. เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้พิการทางการเดิน
2. ผู้ใช้งานมีความสะดวก สบายมากยิ่งขึ้น ไม่จำเป็นต้องเดินไปทิ้งขยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุภาวดี ภักดีจันทร์อุตสาหกรรม
2นาย พิสุทธิศักดิ์ กล่อมนาคอุตสาหกรรม
3นางสาว ประภัสสร จุลบุตร์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุรนาท จิตรชวลิตวงศ์ปวช.
2นาย พนธกร อกอุ่นปวส.
3นาย จตุพร นฤคนธ์ปวส.
4นาย จิรายุ ลิ้มวันนุกูลปวส.
5นางสาว เบญจวรรณ จันทร์ศรีปวส.
6นางสาว ชุติมา นาอุดมปวส.
7นาย ชุตินันท์ แซ่เฮงปวส.
8นางสาว ศิริรักษ์ ดีสืบชาติปวส.
9นาย อนุสรณ์ ธรรมมุนีปวส.
10นาย ธนอรรถ โสภาพปวส.