เทพแห่งความสำเร็จ The God of Light

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การสร้างสรรค์หัตถศิลป์แบบลอยตัว Round Reliet เทพแห่งความสำเร็จที่มีผู้คนนับถือและศรัทธาจำนวนมาก เราจึงได้สร้างสรรค์องค์พระพิฒเนศโดยใช้วัสดุจากท้องถิ่นที่เป็นดินเหนียวในชุมชนมาขึ้นรูป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นงานหัตถศิลป์ที่ใช้ในงานเคารพหรือบูชา ทำจากวัสดุดินในท้องถิ่น มีลักษณะแข็งแรงและคงทน ที่อยู่ภายในอาคาร เหมาะสำหรับการเคารพและออกแบบปั้นองค์ มีลักษณะของปรางค์ที่แตกต่างจากองค์ทั่วไป
เป็นศิลปะหัตถกรรมประเภทประติมากรรมแบบลอยตัว Round Reliet สำหรับการเคารพบูชา ของผู้มีศรัทธาเลื่อมใสและเป็นงานศิลปะที่มีตำนานของคำภีร์เวทของพราหมณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ พ.ต สมควร อุ่นเรือนสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุริยะ บุญมีปวช.
2นางสาว วรารัตน์ มะลิอ่องปวช.
3นางสาว สุวรรณี พลสงครามปวช.
4นางสาว พัชรีพร นาคนาคาปวช.
5นางสาว สรัญญา ศรีสุระปวช.
6นางสาว ปรียาภรณ์ คลองแสงปวช.
7นางสาว อรุณวรรณ พลายชุมพลปวช.