กระถางรักษ์โลก (Eco - friendly pots)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุภาวดี มากสงสามัญ
2นางสาว สินีนุช คู้ลำพันธ์สามัญ
3นางสาว เขมรัสนี สมใจสามัญ
4นาง กมลทิพย์ จันทร์ทิพย์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชมพูนุช เพ็ชรโรจน์ปวช.
2นางสาว สุภาวดี หนูแก้วปวส.
3นางสาว เทพธิดา พรหมเงินปวส.
4นางสาว สุดารัตน์ หนูนวลปวส.
5นางสาว ชนัฏดา คงแก้วปวส.
6นาย เนติพงษ์ เหรียญไกรปวส.

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องกระถางรักษ์โลก มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาวิธีการลดยางและสารเทนนิน (Tannin) ในขุยและใยมะพร้าว ศึกษาปริมาณของส่วนผสมที่เหมาะสมในการผลิตกระถางเพาะชำ นำกระถางเพาะชำมาทดสอบและ ศึกษาการยอมรับของผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า การแช่ขุยและใยมะพร้าวในน้ำเป็นระยะเวลา 7 วันสามารถลดยางและสารเทนนิน (Tannin) ในขุยและใยมะพร้าวได้ อัตราส่วนของขุยมะพร้าว : ใยมะพร้าว : ชานอ้อย เท่ากับ 2 : 1 : 2 จะได้กระถางเพาะชำที่อุ้มน้ำและคงรูปได้ดี ผู้ทดลองใช้ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์กระถางรักษ์โลก โดยภาพรวมในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.47 และให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ ด้านการอุ้มน้ำในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.75

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

กระถางรักษ์โลก เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่คิดค้นพัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย ปราศจากสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำได้ดีสามารถนำต้นกล้าไปปลูกทั้งกระถางได้โดยไม่ต้องเสียเวลาดึงต้นกล้าออกจากกระถาง เป็นผลิตภัณฑ์ “ลดโลกร้อน” เนื่องจากช่วยลดปริมาณการใช้กระถางหรือถุงเพาะชำที่ผลิตจากพลาสติก ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 100% เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขุยใยมะพร้าวและชานอ้อย
1. เป็นกระถางเพาะชำมีความปลอดภัย 2. มีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำได้ดี 3. ได้ผลิตภัณฑ์กระถางเพาะชำที่สามารถพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม