ตู้รับส่งการบ้านส่วนบุคคลควบคุมการ เปิด-ปิด ด้วยระบบ NFC

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การดำเนินการของตู้รับส่งการบ้านส่วนบุคคลควบคุมการ เปิด-ปิด ด้วยระบบ NFC โดยการนำโทรศัพท์มือถือของอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของตู้ไปแตะที่แท่นรับสัญญาณเพื่อปลดตู้ และควบคุมการ เปิด-ปิด ด้วยระบบ WIFI โดยปลดล็อกตู้รับส่งการบ้านผ่านแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ ตู้รับส่งการบ้านส่วนบุคคลควบคุมการ เปิด-ปิด ด้วยระบบ NFC สามารถตั้งเวลาการรับส่งการบ้านได้เพื่อให้นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการส่งงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถควบคุมการ เปิด-ปิด ด้วยระบบ WIFI โดยปลดล็อกตู้รับส่งการบ้านผ่านแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ
2.สามารถตั้งเวลาการรับส่งการบ้านได้
1. ลดจำนวนนักศึกษาที่ต้องเข้าไปส่งงานในห้องพักครู
2. นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการส่งงานมากขึ้น
3. ลดปัญหาการขโมย หรือ สูญหายของการบ้าน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จักรกฤษณ์ อุทัยรัศมีอุตสาหกรรม
2นาย เวชยันต์ ปั่นธรรมอุตสาหกรรม
3นาง ปราณทิพย์ ชนวีร์จารุณัฐอุตสาหกรรม
4นาย กนกศักดิ์ วังศรีอุตสาหกรรม
5นาย ณัฐพล วานิชชาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จันทมณี ยมมรรคาปวช.
2นาย ศุภฤกษ์ โพธิมณีปวช.
3นาย อภิชา ทรัพย์มากปวช.