ที่สอยมะนาว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภานวัฒน์ สลีวงศ์อุตสาหกรรม
2นาย อภิศักดิ์ ผลิดใบอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ท. วิเชียร มุงเมืองอุตสาหกรรม
4นาย ศิริโย ยาดีอุตสาหกรรม
5นาย ภานุวัฒน์ จองตามาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศักรินทร์ แก้วเรืองปวช.
2นาย พัชรพล เทือกจันทร์คำปวช.

วิทยาลัยการอาชีพเถิน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันการเก็บผลไม้มาบริโภคและจำหน่าย ผลไม้บางชนิดมีความบอบบางง่ายต่อการซ้ำหรือแตก อีกทั้งผู้เก็บผลไม้ยังต้องเสี่ยงต่ออันตรายจากหนามตามกิ่งหรือก้านจึงยากที่จะเก็บด้วยมือเปล่าและยังมีอันตรายจากมดแมลงกัด ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้เก็บผลไม้โดยตรง ในการเก็บสอยผลไม้โดยทั่วไปจะใช้ไม้ไผ่ยาวในการเก็บสอยผลไม้ ซึ่งจะทำให้ผลไม้ซ้ำหรือแตกได้ การใช้มือเก็บทำให้เกิดอันตรายต่อผู้เก็บหรือสอยผลไม้ ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดสร้างที่สอยผลไม้เพื่อป้องกันการซ้ำหรือแตก สามารถปรับ ความยาวตามความสูงของต้นไม้ ซึ่งช่วยลดอันตรายต่อตัวผู้เก็บ มีความสะดวกรวดเร็วในการเก็บ ได้ผลไม้ที่มีคุณภาพไม่ซ้ำหรือแตก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อป้องกันผลไม้ซ้ำหรือแตก
2. เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้เก็บผลผลิต
3. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเก็บผลผลิต
4. เพื่อประเมินคุณภาพการใช้งานที่สอยมะนาว ค่าเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.50 ในระดับดี
1. ได้ผลผลิตที่ไม่ซ้ำหรือแตก
2. ช่วยเพิ่มความปลอดภัยกับผู้เก็บผลผลิต
3. เพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาในการปฏิบัติงาน