เครื่องหั่นหัวมันสำปะหลังในชุมชน

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

อาชีพปลูกมันสำปะหลังในเขตอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เกษตรกรมีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 17,000 ไร่ ส่วนใหญ่เกษตรกรขายหัวมันสำปะหลังสด ราคาตันละ 1,700 บาท ถ้าวัดแป้ง 30% ตันละ 2,500 บาท และถ้าเกษตรกรหั่นหัวมัน หรือมันเส้น จะได้ราคาถึงตันละ 4,000 - 5,000 บาท ปัญหาของเกษตรกรที่พบ เกษตรกรต้องใช้แรงงานจำนวนมากในการหั่น และเครื่องหั่นหัวมันสำปะหลังที่มีอยู่ มีขนาดใหญ่ มีน้ำหนักมาก การใช้งานเคลื่อนที่ไม่สะดวก และหั่นออกมาไม่เป็นแผ่น จึงทำให้ราคาลดลง จากปัญหาดังกล่าวจึงคิดสร้างเครื่องหั่นหัวมันสำปะหลัง ที่มีขนาดเล็ก สามารถใช้เครื่องยนต์การเกษตรที่มีอยู่มาต่อพ่วงใช้งานได้ ปลอดภัยในการใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ติดตั้งใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก ปลอดภัยในการใช้งาน ใช้สำหรับหั่นหัวมันสำปะหลัง หรือมันเส้น การใช้ง่าย ตัวเครื่องใช้ต้นกำลังเครื่องยนต์การเกษตร ประสิทธิภาพการใช้งาน 1 นาทีหั่นได้ 360 กิโลกรัม
ประโยชน์ของเครื่อง จะช่วยให้หั่นหัวมันสำปะหลังสดได้รวดเร็วขึ้น ลดการใช้แรงงาน สามารถเพิ่มราคาผลผลิตได้สูงขึ้น มีประโยชน์กับเกษตรกรมาก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรสา คำเอี่ยมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย สงคราม โฉมศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิริยะ ชูโฉมปวช.
2นาย มงคลเทพ วรรณพฤกษ์ปวช.
3นาย พูลสิน วันมาปวช.
4นาย อรรถพล เหล่าหลักปวช.
5นาย ธวัชชัย คชินทรปวช.