ไฮโดรโปรนิกส์อัจฉริยะ Smart Hydro IOT

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มรุต นามบุญอุตสาหกรรม
2นาย ศักดิ์สิทธิ์ แกล้วกล้าอุตสาหกรรม
3นางสาว เมลดา คเณสุขอุตสาหกรรม
4นาย ฉัตรพฤกษ์ สีทิมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศิริพัฒน์ เกษศิริปวช.
2นาย ภูธดล ภุมรินทร์ปวช.
3นาย รุ่งโรจน์ ปิยะวงศ์ปวส.
4นาย ขวัญชัย จันทราปวส.

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ไฮโดรโปนิกส์ระบบอัจฉริยะ Smart Hydro IOTมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการปลูกพืชไร้ดินที่เป็นระบบ อัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ ให้ผลผลิตสูงและประหยัด ในการทดลอง กำหนดกลุ่มตัวอย่าง ผักสลัดคลอส จำนวน 10 ต้น โดยในเวลาในการปลูก 30 วัน หลักการทำงานของสิ่งประดิษฐ์อาศัยเซ็นเซอร์วัดค่า EC ส่งค่าให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุมการจ่ายปุ๋ยและการให้น้ำในระบบการปลูกพืช ผลการทดลองพบว่าพืชที่ปลูกในระบบอัตโนมัติมีการเจริญเติบโต ได้ดี ประหยัดปุ๋ยกว่าการปลูกด้วยระบบทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 28 และมีความพึงพอใจของผู้เข้าชมการทดลองในระดับ ดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ไฮโดรโปนิกส์ระบบอัจฉริยะ Smart Hydro IOT ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220V และใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบการให้ปุ๋ยชนิดน้ำ และการให้น้ำ โดยใช้เซ็นเซอร์ วัดค่า EC ของระบบจ่ายน้ำในชุดปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ จำลอง และสามารถรายงานข้อมูลปุ๋ยผ่านระบบ IOT และสามารถควบคุมการทำงานด้วย Smart Phone
ช่วยบริหารจัดการการปลูกพืชแบบไฮโดรโปรนิกส์ให้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น