กระเป๋าฉุกเฉิน EMERGENCY BAG (EMS BAG)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐทัตพล กุลกันยากานต์อุตสาหกรรม
2นางสาว ธิดารัตน์ ศรีบรรเทาคหกรรม
3นาง สุภลักษณ์ ประภากิตติรัตน์คหกรรม
4นาง สายสมร แคฝอยคหกรรม
5นาย อภิชาติ ชุติรัตนาผู้บริหาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วสุกิจจ์ เกตุสาครปวช.
2นาย ชนินทร์ อินทร์ขำปวช.
3นาย นพรัตน์ พูลเขตปวช.
4นาย พงศกร ชื่นกองปวส.
5นาย ปฐมพงษ์ อรามรุณปวส.
6นาย ศุภชัย ทองขาวปวส.
7นาย ธวัชชัย เหลืออ่อนปวส.
8นาย กชนันท์ เชือนเชื้อปวส.
9นาย สุทิวัส ปิติธรรมปวส.
10นาย เจษฎา แซ่จิ๋วปวส.

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระเป๋าใส่เครื่องมือจากสายลากรถ มีสมมติฐานกระเป๋าลากรถสามารถบรรจุของและใช้ลากรถได้นำไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเป็นรถยนต์ชนิดต่าง ๆ ผลการทดลองจากการทดลองจำนวน 3 ระยะทาง 3 ครั้ง คือความยาวของสายลากรถก่อนและหลังลากรถมีความยาวไม่แตกต่างกันสามารถลากรถและนำกลับมาเป็นกระเป๋าบรรจุเครื่องมือได้ดังเดิม ส่วนด้านความพึงพอใจพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถใช้กระเป๋าในการบรรจุสิ่งของต่าง ๆ ได้ตามสมควร
2. เมื่อรูดซิบออกมีลักษณะเป็นเชือกสำหรับใช้ในการลากรถยนต์
1. เพื่อใช้เป็นกระเป๋าประโยชน์ได้ทุกสถานการณ์ ทั้งใส่ของเพื่อความสวยงามตามแฟชั่นใช้
บรรจุและพกพาสิ่งของต่าง ๆ นานา ๆ มากมาย
2. เพื่อสามารถทำเป็นสายลากรถได้ เมื่อรูดซิบออกมีลักษณะเป็นเชือกสำหรับใช้ในการ
ลากรถยนต์