แผ่นพืชคลุมดิน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

แผ่นพืชคลุมดิน เป็นวัสดุที่ใช้กับการปลูกไม้กระถาง ป้องกันและบำรุงดินให้คงอยู่และเป็นดินที่มีความสมบูณณ์ของสารอาหารของต้นไม้ การใช้แผ่นพืชคลุมดินแทนฟาง หรือขลุยมะพร้าวปิดหน้าดินในกระถางปลูกจะช่วยให้ดินมีความชุ่มชื้นเพียงพอ ปริมาณดินในกระถางไม่ถูกน้ำชะหรือหน้าดินไม่พร่องได้ดีกว่า เพราะแผ่นพืชคลุมดิน มีมูลสุกรเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ให้เจริญเติบโตและสวยงามอีกด้วย แผ่นพืชคลุมดิน มีรูปทรงและขนาดต่างๆ ตามลักษณะของปากกระถางปลูกต้นไม้ ที่มีส่วนผสมของผักตบชวา มูลสุกร แกลบ และรำ เป็นส่วนประกอบหลัก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นแผ่นพืชสีน้ำตาล ทรงกลมและสี่เหลี่ยม มีรูและช่องสำหรับสวมกับลำต้นของไม้กระถาง มีลักษณะแห้ง บรรจุอยู่ในซองพลาสติกใสซีลและปิดทับด้วยฉลากสีน้ำตาล
ช่วยป้องกันและบำรุงดินให้คงอยู่และเป็นดินที่มีความสมบูณณ์ของสารอาหารของต้นไม้และเป็นการนำวัสดุธรรมชาติมาสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้อีกทางหนึ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จิตต์ใส แก้วบุญเรืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว กัลยกร ตุ้ยบุญมาศิลปกรรม
3นาย ต่อศักดิ์ เสมอวงศ์ติ๊บพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว มุกระวี เมตตาเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
5นางสาว อัญชุลี ทวีบุญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จตุพร มัดตลัดปวส.
2นางสาว จตุรดา สว่างวงค์ปวส.
3นางสาว ธันยพร มาพิลอมปวส.
4นางสาว ชนาภา ปิงเมืองปวส.
5นางสาว กิติยา สมกูลปวส.
6นางสาว วนัชพร ภู่กันปวส.