เครื่องช่วยฝึกหัดการเย็บเส้นเลือดในหัวใจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อัครวัฒน์ วงศ์ไชยพรมอุตสาหกรรม
2นาย สถาพร ศรีใจวงศ์อุตสาหกรรม
3นาย อุดม ชัยวันดีอุตสาหกรรม
4นาย อนุรักษ์ เนมหาวันอุตสาหกรรม
5ว่าที่ ร.ต. วิษณุกร จักร์คร่องอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงศ์ธร จันทร์โรจน์ปวส.
2นาย พงษ์ชนก ถ้ำทองปวส.
3นางสาว ธนภรณ์ ฟองแก้วปวส.
4นางสาว นภาพร ธิบุตรปวส.
5นาย กิตติพล ปิงวังปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เครื่องช่วยฝึกหัดการเย็บเส้นเลือดในหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง มีความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานตามความต้องการของคณะแพทย์ผู้ทดลองใช้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และขอบเขตของการวิจัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เครื่องช่วยฝึกหัดการเย็บเส้นเลือดในหัวใจ
2. ช่วยในการฝึกทักษะในการเย็บเส้นเลือดในหัวใจของแพทย์ฝึกหัด
3. ใช้ไฟฟ้า AC 220 V
4. สามารถปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ตามจังหวะการเต้นของหัวใจ
5. มีหน้าจอแสดงผล LCD ขนาด 16x2
6. มีระบบควาบคุมสั่งงานด้วย Joystick
7. มีระบบไฟส่องสว่าง